Dla lepszego korzystania ze strony, prosimy zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE GRANDTRIP.PL

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa (dalej: Regulamin) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem grandtrip.pl prowadzonym przez Leszka Komonia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Leszek Komoń ALK z głównym miejscem wykonywania pod adresem ul. Kujawska 13D 86-050 Solec Kujawski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5541536186, REGON: 367972629 (zwanego dalej Grandtrip).

Pojęciom użytym w Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 • Cennik – dostępne pod adresem www.grandtrip.pl/cennik zestawienie obejmujące ceny oraz warianty Usług
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Grandtrip za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie Usług.
 • Konsument – Klient, który zawiera ze Grandtrip umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto – usługa świadczona przez Grandtrip drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie umożliwiającego zawieranie umów o świadczenie Usługi z Grandtrip,
 • Ogłoszenie – publikowana przez Klienta na podstawie umowy o świadczenie Usług treść obejmująca informację o oferowanej do wynajęcia ruchomości wraz ze zdjęciami oraz danymi kontaktowymi
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.Grandtrip.pl
 • Usługi – świadczone przez Grandtrip usługi polegające na umożliwieniu publikacji w Serwisie Ogłoszenia, jego utrzymywania oraz Promowania
 • Promowanie – usługa polegająca na zwiększeniu widoczności Ogłoszenia poprzez przyznanie wyróżniającej „wstęgi” i umożliwienie ukazywanie się na stronie głównej.
 • Odbiorca – osoba korzystająca z Serwisu wyłącznie na zasadzie wglądu.

Klient ma możliwość kontaktu z Grandtrip oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

 • formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 • adres korespondencyjny: ul. Kujawska 13 d, 86-050 Solec Kujawski
 • adres poczty elektronicznej: info@grandtrip.pl
 • telefon komórkowy: 571-355-792

Wymagania techniczne i rejestracja konta użytkownika

Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
Do zawarcia umowy o świadczenie Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.

Korzystanie z Usług możliwe jest za pośrednictwem konta Konta.

Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Użytkownika.

Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta, co jednak nie rodzi roszczenia o zwrot dokonanych płatności.
Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się:

 • dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników,
 • korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

Grandtrip może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Użytkownika, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

Warunki publikacji Ogłoszeń, Promowania oraz płatności

Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.

Publikowane w Serwisie Ogłoszenie musi zawierać co najmniej: dane kontaktowe Klienta w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail oraz firmy, gdy Klient dokonuje publikacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz lokalizację ruchomości i cenę za dzień wynajmu.

Klient może dodać do Ogłoszenia również fotografie przedstawiające oferowane do wynajęcia ruchomości w maksymalnej ilości 15, zaś objętość każdej fotografii nie może przekraczać 2 MB.
Treść Ogłoszenia powinna odzwierciedlać stan faktyczny i nie może wprowadzać w błąd.

Ta sama oferta wynajmu tej samej ruchomości bądź grupy ruchomości, może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.

Klient zobowiązany jest zagwarantować, że treść Ogłoszenia nie będzie naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego ani praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych.

Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie ofert najmu następujących kategorii ruchomości:

 • Kamper
 • Przyczepka kempingowa
 • Jacht motorowy
 • Jacht żaglowy
 • Sprzęt biwakowy

Grandtrip nie jest stroną umów pomiędzy Klientem a Odbiorcą wskutek reakcji na Ogłoszenie. Grandtrip nie odpowiada wobec żadnej ze stron za zobowiązania wynikające z tychże umów. Grandtrip nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia.

Klient, który dokonał lub zamierza dokonać publikacji Ogłoszenia, może dodatkowo dokonać jego Promowania, w sposób i na warunkach określonych w Cenniku(pakiety).

Warunkiem dokonania publikacji Ogłoszenia oraz rozpoczęcia Promowania jest wniesienie stosownej płatności określonej w Cenniku (pakiety), za cały okres wyświetlania Ogłoszenia lub jego Promowania.
Klient może dokonać płatności następującymi sposobami:

 • za pomocą przelewu bankowego na rachunek Grandtrip o numerze: 18 1600 1462 1831 5051 4000 0001, wpisując w jego tytule
 • za pomocą serwisu tpay.com, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) ul. Św. Marcin 73/6.

Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest po zatwierdzeniu przez Grandtrip, co następuje nie później niż w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od przekazania treści Ogłoszenia do Serwisu.

Pomimo Grandtrip ma prawo wstrzymać publikację Ogłoszenia, a opublikowane Ogłoszenie ukryć i wezwać Klienta do dokonania jego zmiany w terminie 2 dni, a po jego bezskutecznym upływie – odmówić publikacji lub trwale je usunąć, jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

 • zawiera treści niezgodne ze stanem faktycznym lub wprowadzające w błąd,
 • zawiera słowa powszechnie uznane za obraźliwe,
 • narusza dobra osobiste innych osób,
 • narusza prawa osobiste lub majątkowe prawa osób trzecich,
 • narusza prawa ochronne do znaków towarowych osób trzecich.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Klient będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej na odległość umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od chwili zawarcia umowy.

Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Grandtrip.

W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

Grandtrip w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Klient.

W przypadku rozpoczęcia świadczenia przed odstąpieniem od umowy, Klient ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Postępowanie reklamacyjne

Klient powinien niezwłocznie powiadomić Grandtrip o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu oraz wadach świadczonych Usług, zaś Grandtrip zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

Klient może zgłaszać reklamacje w następujący sposób:

 • adres korespondencyjny: ul. Kujawska 13d, 86-050 Solec Kujawski
 • adres poczty elektronicznej: info@grandtrip.pl

W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

Grandtrip zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Grandtrip a Klientami wynikłe na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

 • według miejsca zamieszkania pozwanego,
 • według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
 • według miejsca wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Grandtrip Klientem będącym Konsumentem, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

 • z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
 • ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Grandtrip, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia regulaminu odnoszące się wyłącznie do Użytkowników niebędących Konsumentami

Do Klientów niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Grandtrip a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Grandtrip.
Klient wyraża zgodę na przeniesienie w każdej chwili praw i obowiązków Grandtrip wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na wskazany przez Grandtrip podmiot oraz zobowiązany jest na żądanie Grandtrip do potwierdzenia takiej zgody w formie.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Grandtrip ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów drogą poczty elektronicznej.

Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Grandtrip w przewidzianym wyżej terminie.

Do umów zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.

Ochrona prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leszek Komoń zamieszkały przy ul. Kujawskiej 13D w Solcu Kujawskim (86-050).

Administrator zbiera następujące rodzaje Państwa danych osobowych: imię,nazwisko, adres mail, tel.komórkowy.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz wykonania związanych z nimi obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe poza publikacją danych kontaktowych niezbędnych dla publikacji Ogłoszenia oraz przekazywaniem do Krajowego Integratora Płatności S.A. (w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com, nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Administrator dla ochrony Państwa danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem podejmuje środki przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to wykonywane jest za pośrednictwem stosownych dyspozycji w ustawieniach Konta.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji usług świadczonych przez Administratora.

NEWSLETTER

Zyskaj przydatne wskazówki, które pomogą Ci zaplanować niezapomnianą wyprawę.

Góra